ระบบแจ้งเบาะแสเพื่อรับส่วนแบ่งค่าปรับของประชาชน 4.0

ปิดชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบ และข้อกฎหมาย

เนื่องจากได้มีการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565 และอัตราโทษตามพ.ร.บ.รักษาฯ พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นโทษปรับสถานเดียวจึงเป็นโทษปรับทางพินัยไม่ใช่โทษอาญาอีกต่อไป กรุงเทพมหานครได้หารือแนวทางปฏิบัติในการเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.รักษาฯ พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 กับคณะกรรมการปรับเป็นพินัย ประเด็น กรุงเทพมหานครสามารถนำค่าปรับเป็นพินัยมาแบ่งเป็นเงินรางวัลนำจับ รวมทั้งนำระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 มาใช้ได้หรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการฯมีความเห็นว่า “ มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยฯ บัญญัติให้นำค่าปรับเป็นพินัยส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน เว้นแต่กฎหมายซึ่งบัญญัติความผิดทางพินัยหรือกฎหมายอื่นจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น เมื่อมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯบัญญัติให้ค่าปรับที่เปรียบเทียบนั้นเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติการจัดการค่าปรับไว้เป็นอย่างอื่น อันเข้าข้อยกเว้นของมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยฯ ส่วนระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับฯนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯที่บัญญัติให้แบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบแก่ผู้แจ้งความนำจับกึ่งหนึ่งและพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมอีกกึ่งหนึ่ง อันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามมาตรา 48 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ที่ใช้สำหรับการแบ่งค่าปรับจากการกระทำความผิดทางอาญาก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัย จึงสมควรที่จะมีการปรับปรุงระเบียบดังกล่าวให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยฯที่ไม่มีการจับกุมผู้กระทำความผิด ” ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ให้มีการปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับฯ พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานครจะได้รีบเร่งดำเนินการปรับปรุง ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับฯ พ.ศ.2560 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยฯ และเมื่อดำเนินการแก้ไขระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับฯ เสร็จแล้ว กรุงเทพมหานครจะได้เปิดใช้งานระบบโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 อันจะทำให้ประชาชนได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาให้กับเมืองต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนผู้พบเห็นการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองยังสามารถแจ้งเหตุหรือร้องทุกข์ร้องเรียนผ่านทาง Traffy Fondue เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่ดำเนินการแก้ไขได้ตามปกติ

หมายเลขโทรศัพท์ ฝ่ายเทศกิจ 50 สำนักงานเขต

 • พระนคร โทร : 0-2281-8125 ต่อ 6581 สายต่อ : 6581-3 โทรสาร : 0-2280-7724
 • ดุสิต โทร : 0-2243-1480 สายต่อ : โทรสาร : 0-2243-1480
 • หนองจอก โทร : 0-2543-1180 สายต่อ : 7385-6 โทรสาร : 0-2543-1180
 • บางรัก โทร : 0-2236-7278 สายต่อ : 6209-12 โทรสาร : 0-2236-7278
 • บางเขน โทร : 0-2521-3378 สายต่อ : 5881-3 โทรสาร : 0-2521-3378
 • บางกะปิ โทร : 0-2377-4336 สายต่อ : โทรสาร : 0-2377-5494 ต่อ 5757
 • ปทุมวัน โทร : 0-2215-3889 สายต่อ : 6336 โทรสาร : 0-2215-3889
 • ป้อมปราบศรัตรูพ้าย โทร : 0-2282-8659 สายต่อ : 6430-2 โทรสาร : 0-2282-8659 ต่อ 6432
 • พระโขนง โทร : 0-2333-0737 สายต่อ : 6530-1 โทรสาร : 0-2333-0737
 • มีนบุรี โทร,โทรสาร:0 -2540-7490 หรือโทร: 0-2914-5830 สายต่อ 6685
 • ลาดกระบัง โทร : 0-2326-7708 สายต่อ : 6883-5 โทรสาร : 0-2326-7708
 • ยานนาวา โทร : 0-2294-5363 สายต่อ : 6734-6 โทรสาร : 0-2294-5363
 • สัมพันธวงศ์ โทร : 0-2235-2831, 0-2237-4540 สายต่อ : 7180-2 โทรสาร :
 • พญาไท โทร : 0-2279-4141 สายต่อ : 6481 โทรสาร : 0-2279-4141 ต่อ 6482
 • ธนบุรี โทร : 0-2890-1196 สายต่อ : 5633-4 โทรสาร : 0-2890-1196
 • บางกอกใหญ่ โทร : 0-2868-2834 สายต่อ : 5732-3, 5745 โทรสาร : 0-2868-2834
 • ห้วยขวาง โทร : 0-2275-9189 สายต่อ : 7483-4 โทรสาร :
 • คลองสาน โทร : 0-2438-1472 สายต่อ : 5082-4 โทรสาร : 0-2437-3862
 • ตลิ่งชัน โทร : 0-2433-6209 สายต่อ : 5482-4 โทรสาร : 0-2433-6209
 • บางกอกน้อย โทร : 0-2433-0736 สายต่อ : 5684-7 โทรสาร : 0-2433-0736
 • บางขุนเทียน โทร : 0-2416-4265 สายต่อ : 5833-35 โทรสาร : 0-2415-3511
 • ภาษีเจริญ โทร : 0-2413-0565 สายต่อ : 6633 โทรสาร : 0-2413-0565 ต่อ 6634
 • หนองแขม โทร : 0-2421-6400 สายต่อ : 7331-2 โทรสาร : 0-2421-6400
 • ราษฎร์บูรณะ โทร : 0-2428-4747,0-2428-4884 สายต่อ : 6830-2 โทรสาร :
 • บางพลัด โทร : 0-2434-6366 สายต่อ : 6185-6 โทรสาร :
 • ดินแดง โทร : 0-2245-3367 สายต่อ : 5382-4 โทรสาร : 0-2247-5448
 • บึงกุ่ม โทร : 0-2364-7351 สายต่อ : 6285, 6287 โทรสาร : 0-2364-7351
 • สาทร โทร : 0-2212-1947 สายต่อ : 7235-7 โทรสาร : 0-2211-9333 ต่อ 7237
 • บางซื่อ โทร : 0-2586-9981 สายต่อ : 6031-3 โทรสาร : 0-2585-7013
 • จตุจักร โทร : 0-2513-9956 สายต่อ : 5232-3 โทรสาร : 0-2513-9956
 • บางคอแหลม โทร : 0-2291-0288 สายต่อ : 5933 โทรสาร :
 • ประเวศ โทร : 0-2328-7150 ต่อ 6383-4 สายต่อ : 6382-3 โทรสาร : 0-2328-7150 ต่อ 6383
 • คลองเตย โทร : 0-2249-7566 สายต่อ : 5031-2 โทรสาร : 0-2249-7566
 • สวนหลวง โทร : 0-2321-8697 สายต่อ : 7083-5 โทรสาร : 0-2321-8697
 • จอมทอง โทร:0-2427-4892 สายต่อ 5285 โทรสาร : 0-2427-6537
 • ดอนเมือง โทร : 0-2565-9409 สายต่อ : 5323 โทรสาร : 0-2565-9409
 • ราชเทวี โทร : 0-2354-4194 สายต่อ : 6782-3 โทรสาร : 0-2354-4194
 • ลาดพร้าว โทร : 0-2539-7774 สายต่อ : 6933-5 โทรสาร : 0-2539-7774
 • วัฒนา โทร : 0-2381-2136 สายต่อ : 7010-1 โทรสาร : 0-2391-0317 ต่อ 7012
 • บางแค โทร : 0-2454-5801 สายต่อ : 5986, 5988 โทรสาร : 0-2454-5801
 • หลักสี่ โทร : 0-2576-1447 สายต่อ : 7430-2 โทรสาร : 0-2576-1447
 • สายไหม โทร : 0-2158-7359 สายต่อ : 7263 โทรสาร : 0-2158-7358
 • คันนายาว โทร : 0-2379-9954 สายต่อ : 5182-3 โทรสาร : 0-2379-9955
 • สะพานสูง โทร : 0-2917-4630 สายต่อ : 7139 โทรสาร : 0-2971-4630 ต่อ 7138
 • วังทองหลาง โทร : 0-2538-5350 สายต่อ : 6986-8 โทรสาร : 0-2538-5350 ต่อ 6988
 • คลองสามวา โทร : 0-2548-0331 สายต่อ : 5134-6 โทรสาร : 0-2548-0331
 • บางนา โทร : 0-2173-5263 สายต่อ : 6079-81 โทรสาร : 0-2173-5263
 • ทวีวัฒนา โทร : 0-2441-4736 สายต่อ : 5533 โทรสาร : 0-2441-4736
 • ทุ่งครุ โทร : 0-2464-4394 สายต่อ : 5585-6 โทรสาร : 0-2464-4394
 • บางบอน โทร:0-2450-3201 สายต่อ 6109 โทรสาร : 0-2450-3291
ที่อยู่

สำนักเทศกิจ
เลขที่ 1 ถ.เทศบาลสาย 1  แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ติดต่อเรา

Email: city_law@hotmail.com
โทร: 02 466 1370 ต่อ 3354

สนับสนุนพัฒนาระบบโดย

ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล